Политика за защита на личните данните

Раздел. 1 Общи положения

Ние ще обработим вашите лични данни (напр. име, адрес, електронен адрес, телефонен номер) само в съответствие с разпоредбите на немския закон за защита на данните и закона за защита на данните на Европейския съюз. Следните разпоредби ще Ви информират, освен информацията за целите на обработката, получателите, правните основания и сроковете за съхранение, както и вашите права и администратора за обработката на данните Ви. Тази политика за поверителност се отнася само за нашите уебсайтове. Ако сте насочени към други сайтове чрез връзки на страниците ни, моля, запознайте се със съответното използване на вашите данни там.


Раздел. 2 Свържете се с нас

(1) Цел на обработката на данни
Вашите лични данни, които ни предоставяте по електронна поща, формуляр за контакт и т.н., ще бъдат обработени, за да се отговори на Вашите запитвания. Не сте задължени да ни предоставите личните си данни, но няма да можем да отговорим на Вашите запитвания, изпратени по електронна поща, без Вашия имейл адрес.
(2) Правно основание
а) Ако Вашето изрично съгласие е дадено за обработката на вашите данни, правното основание за тази обработка е посочено в чл. 6, параграф 1, буква а) от GDPR- ОРЗД .
б) Ако Вашите лични данни се обработват за целите на изпълнение на договора, правното основание за тази обработка е посочено в чл. 6, параграф 1, буква б) от GDPR- ОРЗД.
в) Правното основание за всички останали случаи (особено при използване на формуляр за контакт) е изложено в чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR- ОРЗД.
Имате право да възразявате по всяко време на обработката на данни, която е извършена съгласно член 6, параграф 1, буква е) от GDPR- ОРЗД и която не служи за директен маркетинг по причини, произтичащи от конкретната ситуация.
В случай на директен маркетинг обаче можете да възразите на обработката по всяко време без да посочвате причини.
(3) Законни интереси
Нашият легитимен интерес в обработката на данни е да комуникираме с Вас своевременно и да отговорим на Вашите запитвания по икономически ефективен начин. Ако ни предоставите адреса си, ние си запазваме правото да го използваме за директен пощенски маркетинг. Можете да защитите интереса си към защитата на данни (например като използвате псевдоним)
(4) Категории получатели
Доставчик на хостинг, доставчик на услуги за директен маркетинг
(5) Срок на съхранение
Данните Ви ще бъдат изтрити ако от обстоятелствата може да се заключи, че Вашите запитвания и въпроси са напълно изяснени. Ако обаче се сключи договор, данните, изисквани от търговското и данъчното законодателство, ще бъдат запазени от нас за периодите, изисквани от закона.
(6) Право на отмяна
Имате право да оттеглите съгласието си за обработка по всяко време.


Раздел. 3 Информация за "бисквитките"

(1) Цел на обработката на данни
Този уеб сайт използва технически необходими бисквитки. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват в или от Вашия интернет браузър на Вашата компютърна система.
(2) Правно основание
Правното основание за такава обработка е посочено в член 6, параграф 1, буква е) от GDPR- ОРЗД.
(3) Законни интереси
Нашият легитимен интерес представлява функционалността на нашия уебсайт. Потребителските данни, събрани от технически необходими бисквитки, не се използват за създаване на потребителски профили. Това запазва интереса Ви към защитата на данните.
(4) Продължителност на съхранението
Технически необходимите "бисквитки" обикновено се изтриват, когато браузърът е затворен. Устойчивите "бисквитки" имат различен период на валидност от няколко минути до няколко години.
(5) Право на възражение
Ако не искате тези бисквитки да се съхраняват, моля, деактивирайте използването на "бисквитки" във Вашия интернет браузър. Това, обаче, може да доведе до функционално ограничение на нашия уебсайт. Можете също така да изтриете постоянни "бисквитки" по всяко време, като промените настройките на браузъра си.
(6) Социални приставки
Нашите уеб сайтове могат да включват социални приставки от Facebook, управлявани от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Пало Алто, CA 94304, САЩ и Google, управлявани от Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. Ако посетите уеб сайт, който съдържа социална приставка, вашият браузър препраща данни за поведението ви на посетител на сървърите Facebook и Google. Ако сте влезли във Facebook или Google, те могат да прехвърлят нашите уеб страници директно в създадения там акаунт.TEXAID няма влияние върху вида и степента на събраните, предаваните и съхраняваните данни. Подробности относно обработката на личните Ви данни, личната Ви информация и свързаните с тях права можете да намерите на уебсайтовете на социалните мрежа: Facebook and Google.


Раздел. 4 Права на субекта на данните

Ако Вашите данни са предмет на обработка, Вие сте "субектът на данните" по отношение на GDPR- ОРЗД и имате следните права към администратора:

1. Право на достъп от субекта на данните
Можете да поискате от администратора да потвърди дали данните Ви се обработват. В случай на такава обработка субектът на данни може да поиска от администратора следната информация:
(1) целите на обработката на личните данни;
(2) категориите на съответните лични данни;
(3) получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити;
(4) очаквания период от време, за който ще се съхраняват личните данни или, ако не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период;
(5) правото да поиска от администратора да поправи или изтрие личните данни или правото да ограничи обработката на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, или да възрази срещу обработката.
(6) правото да подаде жалба в надзорен орган;
(7) правото на цялата налична информация за източника на данните, ако личните данни не се събират от субекта на данните;
(8) наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране в съответствие с член 22, параграфи 1 и 4 от GDPR- ОРЗД и - поне в тези случаи - смислена информация за вас относно съответната логика, както и последствията и очакваните ефекти от тази обработка.
Като субект на данните имате право да бъдете информирани дали личните данни, отнасящи се до Вас, са прехвърлени в трета държава или в международна организация. В тази връзка можете да поискате да бъдете информирани за подходящите предпазни мерки съгласно член 46 от GDPR- ОРЗД, свързани с прехвърлянето.

2. Право на коригиране
Имате право да коригирате и / или допълните личните си данни от администратора, ако обработените лични данни са неправилни или непълни. Администраторът трябва незабавно да извърши корекцията.

3. Право на ограничаване на обработката
Имате право да получите от администратора ограничение за обработка, когато се прилага едно от следните:
(1) ако оспорвате точността на личните данни, свързани с Вас, за определен период от време, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
(2) обработването е незаконно и Вие отказвате да изтривате личните данни и вместо това да поискате ограничението за използването на личните данни;
(3) администраторът вече не се нуждае от лични данни за целите на обработката, но има нужда да се установят, упражняват или защитят правни искове; или
(4), ако сте направили възражение срещу обработката в съответствие с чл. 21 (1) GDPR- ОРЗД и все още не е определено дали основателните причини на администратора надхвърлят Вашите основания. Когато обработването на лични данни, свързани с Вас, е ограничено, тези данни могат, с изключение на съхранението, да бъдат обработвани само с Вашето съгласие или с цел установяване, упражняване или защита на съдебни претенции, или за защита на правата на физическо или юридическо лице, или по причини от важен обществен интерес на Съюза или на държава-членка. Ако ограничаването на обработката е ограничено в съответствие с горепосочените условия, ще бъдете информирани от администратора преди отмяната на ограничението за обработката.

4. Право на изтриване
1. а) Задължение за изтриване
Имате право да получите незабавно от администратора потвърждение за изтриването на Вашите лични данни и администраторът е длъжен незабавно да изтрие тези данни, когато се прилага една от следните причини:
(1) личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин;
(2) Вие оттегляте Вашето съгласие, на което се основава обработката, съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от GDPR- ОРЗД и когато няма друго правно основание за обработката;
(3) подадете възражение срещу обработката в съответствие с член 21, параграф 1 от GDPR- ОРЗД и не са на лице основателни причини за обработката, или подадете възражение срещу обработката в съответствие с член 21, параграф 2 от GDPR- ОРЗД;
(4) личните ви данни са били незаконно обработени;
(5) Вашите лични данни трябва да бъдат изтрити за спазване на правно задължение в правото на Съюза или на държавата-членка, на което се подчинява администраторът;
(6) Вашите лични данни са събрани във връзка с информационни обществени услуги, посочени в член 8, параграф 1;

1. б) Задължение за информиране на други контролни органи (трети страни)
Ако администраторът е направил Вашите лични данни публични и е длъжен да ги заличи в съответствие с член 17, параграф 1 от GDPR- ОРЗД, то той трябва да предприеме разумни стъпки, като вземе предвид наличната технология и разходите за изпълнение, включително технически мерки, да информира администраторите, които обработват личните данни, които Вие, като заинтересовани лица, сте поискали да изтриете, както всички връзки към или копиране на личните Ви данни.
1. в) Изключения
Правото за изтриване не се прилага дотолкова, доколкото е необходима обработка:
(1) за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;
(2) за изпълнение на правно задължение, което изисква обработване от законодателството на Съюза или на държавите-членки, на което се подчинява администраторът, или за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес или при упражняване на прехвърлен публичен орган към администратора;
(3) по съображения за обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от GDPR- ОРЗД;
(4) за архивиране в общественополезна, научноизследователска или историческа гледна точка или за статистически цели в съответствие с член 89, параграф 1, доколкото правото, посочено в параграф 1, може да направи невъзможно или сериозно да навреди на постигането на целите на тази обработка; или
(5) за установяване, упражняване или защита на правни искове.

5. Задължение за нотификация
Ако сте използвали правото си да коригирате, изтриете или ограничите обработката на личните си данни, администраторът е длъжен да информира всички получатели, на които са били разкрити личните данни за тази корекция или заличаване на данните или ограничаване на обработката , освен ако това се окаже невъзможно или води до непропорционални усилия.
Имате право да бъдете информирани за тези получатели от администратора.

6. Право на преносимост на данни
Имате право да получавате личните данни, отнасящи се до вас, които сте предоставили на администратора на данни, в структуриран, често използван и машинно четен формат. Освен това имате правото да предавате тези данни на друг администратор без пречка от администратора, на когото са предоставени личните данни, когато:
(1) обработването се основава на съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) или по договор в съответствие с член 6, буква б) (1); и
(2) обработката се извършва с помощта на автоматизирани средства.
При упражняването на това право имате също така правото личните Ви данни да се предават директно от един администратор на друг, доколкото това е технически осъществимо. Свободата и правата на други лица не могат да бъдат засегнати от това.
Правото на преносимост на данни не се прилага при обработването на лични данни, необходими за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес или при упражняване на държавните органи, предоставена на администратора на данни.

7. Право на възражение
По причини, произтичащи от конкретната ситуация, имате право да се противопоставите по всяко време на обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, което се извършва въз основа на член 6, параграф 1, буква д) или е); това важи и за профилиране въз основа на тези разпоредби.
Администраторът няма повече да обработва личните данни, отнасящи се до Вас, освен ако администраторът не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработката, които превъзхождат Вашите интереси, права и свободи, или обработката служи за установяване, упражняване или защита на правни искове.
Когато личните данни, които се отнасят до Вас, се обработват за целите на директния маркетинг, имате право да се противопоставите по всяко време на обработването на лични данни, отнасящи се до Вас за такъв маркетинг; това важи и за профилиране, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг.
Когато възразявате срещу обработката за целите на директния маркетинг, личните данни, които се отнасят до Вас, повече няма да бъдат обработвани за тези цели.
В контекста на използването на информационни обществени услуги и независимо от Директива 2002/58 / ЕО имате възможност да упражните правото си да се противопоставите с автоматизирани средства, като използвате технически спецификации.

8. Право на оттегляне на декларация за съгласие по Закона за защита на данните
Имате право да оттеглите декларацията си за съгласие по Закона за защита на данните по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, извършена въз основа на съгласието, до самото оттегляне.

9. Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране
Имате право да не бъдете обект на решение, основано единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което има правно действие върху вас или което значително ви затруднява по подобен начин.
Това не се прилага, ако решението:
(1) е необходимо за сключване или изпълнение на договор между Вас и администратора на данни;
(2) е разрешен от правото на Съюза или на държавата-членка, на което се подчинява администраторът и който също така предвижда подходящи мерки за защита на вашите права и свободи и законни интереси; или
(3) се основава на Вашето изрично съгласие.
Тези решения обаче не могат да се основават на специални категории лични данни в съответствие с член 9, параграф 1, освен ако не се прилага член 9, параграф 2, буква а) или ж), и подходящи мерки за защита на правата и свободите и Вашите законни интереси са налице.
По отношение на случаите, посочени в параграфи 1 и 3, администраторът на данни трябва да предприеме подходящи мерки за защита на правата и свободите на Вашите законни интереси, поне правото да получи човешка намеса от страна на администратора на данни, да посочи своята позиция и да оспори решението.

10. Право на подаване на жалба в надзорен орган
Без да се засягат други административни или съдебни средства за правна защита, Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, а именно в държавата-членка, в която обичайно пребивавате, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че обработката на вашите лични данни нарушават настоящия регламент.
Надзорният орган, към който е подадена жалбата, трябва да информира жалбоподателя за напредъка и резултата от жалбата, включително за възможността за съдебна защита съгласно член 78.

 

Комисията за защита на личните данни:
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
www.cpdp.bg

Отговорник за обработката на данни:
2230 гр. Костинброд, област София
Община Костинброд
Местност „Чериляк“ № 1
Телефон: + 359 721 69865

Данни за връзка с нашия вътрешен координатор за защита на данните:
„Тексайд България“ ООД
Янка Гунева
2230 гр. Костинброд, област София
Община Костинброд
Местност „Чериляк“ № 1
Тел .: +359 721 69865
privacy@texaid.bg